تبلیغات ویدیویی

تبلیغات ویدیویی جدیدترین نوع تبلیغات می باشد که در ابتدای ویدیوها نمایش داده می شود. در این نوع تبلیغات کاربر حداقل 5 ثانیه از تبلغات را تماشا کرده و سپس می تواند از آن عبور کرده و به تماشای ویدیو مورد نظر ادامه دهد.
میزان شارژ حساب
تا 1,000,000 تومان
تعرفه هربار نمایش
50 تومان
میزان شارژ حساب
تا 5,000,000 تومان
تعرفه هربار نمایش
40 تومان
میزان شارژ حساب
تا 10,000,000 تومان
تعرفه هربار نمایش
30 تومان
میزان شارژ حساب
تا 20,000,000 تومان
تعرفه هربار نمایش
20 تومان

تبلیغات همسان

تبلیغات همسان نوعی از تبلغات می باشد که تبلیغ مورد نظر در هماهنگی با سایر اجزا وب سایت قرار می گیرد و این موجب می شود تا مخاطب احساس ناخوشایندی نداشته باشد .
میزان شارژ حساب
تا 1,000,000 تومان
تعرفه هربار کلیک
100 تومان
میزان شارژ حساب
تا 5,000,000 تومان
تعرفه هربار کلیک
90 تومان
میزان شارژ حساب
تا 10,000,000 تومان
تعرفه هربار کلیک
80 تومان
میزان شارژ حساب
تا 20,000,000 تومان
تعرفه هربار کلیک
70 تومان